Po otrzymaniu zlecenia podejmujemy działania zmierzające do ustalenie sprawcy szkody oraz jego ubezpieczyciela, dokonujemy kompleksowej oceny sprawy pod katem występowania odpowiedzialności, przedawnienia roszczeń, zakresu szkód podlegających naprawieniu oraz ich wysokości. Po skompletowania materiału dowodowego prowadzimy wielopłaszczyznową weryfikację spraw pod kątem prawnym, finansowym a w szkodach osobowych także medycznym w celu uzyskania optymalnego odszkodowania.

Po wystąpieniu z określonymi roszczeniami do właściwego w danej sprawie podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody oraz  jego ubezpieczyciela monitorujemy na bieżąco proces likwidacji szkody czuwając nad jego terminowością.

Jesteśmy w stałym kontakcie z ubezpieczycielem i prowadzimy  mediacje w celu uzyskania satysfakcjonującego  rozstrzygnięcia.

W przypadku niespełnienia naszych oczekiwań podejmujemy środki odwoławcze, łącznie ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego poprzez współpracującą z nami  kancelarię prawną.

Jesteś  na bieżąco monitorowany o przebiegu sprawy i nic nie dzieje się bez Twojej akceptacji.


Jesteś dla nas najważniejszy.

Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych za szkody osobowe i rzeczowe w następstwie wypadków:

 

 • komunikacyjnych (poszkodowany: kierowca pojazdu, pasażer, pieszy, rowerzysta)
 • przy pracy w gospodarstwie rolnym
 • po śmierci osoby bliskiej
 • powstałych w pracy
 • zaistniałych wskutek zaniedbania właścicieli nieruchomości, wykonywanego zawodu czy też świadczonych usług
 • użycia wadliwego produktu
 • niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania
 • uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży pojazdu
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia
 • wskutek błędów lekarskich, zakażeń szpitalnych
 • z tytułu ubezpieczeń na życie lub nieszczęśliwego wypadku
 • nieuzyskania należnego odszkodowania lub w zaniżonej wysokości
 • nieterminowego spełnienia świadczenia
 • i innych 

Mimo znajomości obowiązujących regulacji prawnych oraz procedur stosowanych przez zakłady ubezpieczeń, wynikającej m.in. z długoletniej praktyki związanej z likwidacją szkód z ubezpieczeń majątkowych i osobowych, stale pogłębiamy swoja wiedzę śledząc na bieżąco aktualne orzecznictwo sądowe. Naszym celem jest ustalenie wszelkich przysługujących Ci roszczeń, ich rzetelne oszacowanie oraz skuteczne wyegzekwowanie od zobowiązanego do naprawienia szkody.
KONTRAKTO
Dochodzenie Odszkodowań

Janusz Sokołowski
ul. Kruczkowskiego 3 
15-703 Białystok
tel/fax 85 6514447
kom. 531038848
mail: biuro@kontrakto.pl


Copyright © www.odszkodowania-bialystok.pl Created by Rutcom